• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

مراقبت از سالمند و بیمار در منزل شیراز

پرستاری در منزل پارسه شیراز
پرستاری در منزل پارسه شیراز

مراقبت از سالمند و بیمار در منزل

توسط نیروهای مجرب و دلسوز

مراقبت روزانه و شبانه

همراهی بیمار در بیمارستان

 

خدمات در سراسر شیراز

 

در صورت نیاز اعزام کادر درمانی تخصصی به بالین بیمار

ارسال تجهیزات پزشکی به منزل جهت بستری در خانه

 

 

پرستاری در منزل پارسه شیراز

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

WWW.PARSENURSING.COM