• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

مراقبت از سالمند در منزل شیراز

مراقبت از سالمند در منزل شیراز
مراقبت از سالمند در منزل شیراز

مراقبت از بیمار در منزل

مراقبت از سالمند در منزل

مراقبت از بیمار در خانه سبز (اقامتگاه بیمار)

 

مراقبت روزانه ، شبانه و ماهیانه

 

مرکز خدمات پزشکی پرستاری در منزل پارسه شیراز

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵