• خدمات پزشکی پرستاری در سراسر شیراز
  • تلفن (روی شماره کلیک کنید):  09179308785
  • شبانه روزی   با مجوز رسمی

تزریقاتی در منزل شیراز / شبانه روزی

تزریقات در منزل شیراز
تزریقات در منزل شیراز

تزریقات انواع داروها در منزل

اعزام پزشک و پرستار به منزل

خدمات در سراسر شیراز

 

مرکز درمان در منزل پارسه شیراز

خدمات درمانی شبانه روزی

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵