رفتن به بالا
تلفن مرکز (پاسخگویی شبانه روزی) : 07136236980 _ 09364860351 _ 09179308785 - 07136419929

همراهی بیمار در بیمارستان شیراز

همراهی بیمار در بیمارستان شیراز

اعزام همراه بیمار به بیمارستان های شیراز

اعزام مراقب بیمار به منزل

اعزام بهیار و کمک بهیار به منزل

اعزام پرستار به منزل

اعزام پزشک به منزل

ارسال تجهیزات پزشکی به منزل بیمار

 

مرکز ارایه خدمات پزشکی پرستاری در منزل پارسه شیراز

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

www.parsenursing.com