رفتن به بالا
تلفن مرکز (پاسخگویی شبانه روزی) : 07136236980 _ 09364860351 _ 09179308785 - 07136419929

تزریقات،وصل سرم،خونگیریوصل سرم در منزل شیراز

وصل سرم در منزل شیراز

انجام تزریقات ، وصل سرم و خونگیری در منزل در سراسر شیراز

توسط پرستاران مجرب

 

۰۷۱۳۶۲۳۶۹۸۰

۰۷۱۳۶۴۱۹۹۲۹

۰۹۱۷۹۳۰۸۷۸۵

۰۹۳۶۴۸۶۰۳۵۱

 

 

 

 

 

وصل سرم در منزل شیراز

وصل سرم در منزل شیراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خونگیری در منزل شیراز

خونگیری در منزل شیراز